Loading...
  • 0.0/5.0
  • (0 نظرات)
  • تعداد قسمت 9
  • مدت زمان 05:32:06
  • انتشار 1403/03/06
  • آخرین ویرایش 1403/03/06

علی صاحبی

مدرس دانشسرا

برچسب های محبوب

نیک زیستی در شرایط دشوار

  • 0.0/5.0
  • تعداد مهارتجو 4
  • آخرین ویرایش 1403/03/06
  • انتشار 1403/04/23

توضیحات نیک زیستی در شرایط دشوار

هدف از آموزش این دوره ، توانگر ساختن زندگی انسان های سالم و تندرست است ؛ برای افرادی که میخواهند سلامت ، رستگاری ، بهزیستی و به باشی خویش را رشد و ارتقا دهند . ‌در ‌این ‌راستا‌ یکی ‌از‌ مهارت‌های‌ لازم و ضروری ،‌ مهارت‌ نیک زیستی ‌یا‌ به باشی‌ است ؛ ‌اینکه ‌در‌ شرایط ‌دشوار‌ چگونه نیک زیستی ‌خود‌ را‌ حفظ ‌کنیم .
هدف از آموزش این دوره ، توانگر ساختن زندگی انسان های سالم و تندرست است ؛ برای افرادی که میخواهند سلامت ، رستگاری ، بهزیستی و به باشی خویش را رشد و ارتقا دهند . ‌در ‌این ‌راستا‌ یکی ‌از‌ مهارت‌های‌ لازم و ضروری ،‌ مهارت‌ نیک زیستی ‌یا‌ به باشی‌ است ؛ ‌اینکه ‌در‌ شرایط ‌دشوار‌ چگونه نیک زیستی ‌خود‌ را‌ حفظ ‌کنیم .

قسمت های نیک زیستی در شرایط دشوار

1 - نیک زیستی چیست؟

00:07:41


2 - بررسی حوادث مختلف زندگی و گذر کردن از آنها

00:30:51


3 - آشنایی با احساسات مثبت و منفی

00:31:30


4 - بررسی وقایع عدم کنترل

00:40:04


5 - وفق دادن خود در شرایط متغیر

00:58:34


6 - بررسی خیانت در زندگی

00:55:31


7 - تاب آوری انسان در زندگی -1

00:34:51


8 - اخلاقی زیستن

00:38:14


9 - تاب آوری انسان در زندگی -2

00:34:50

سوالت را بپرس ...