Loading...
 • 3.5/5.0
 • (2 نظرات)
 • تعداد قسمت 42
 • مدت زمان 04:48:17
 • انتشار 1402/10/09
 • آخرین ویرایش 1402/10/09

سید ابولفضل موسوی

مدرس دانشسرا

برچسب های محبوب

آموزش آمار برای علم داده

 • 3.5/5.0
 • تعداد مهارتجو 33
 • آخرین ویرایش 1402/10/09
 • انتشار 1402/12/09

توضیحات آموزش آمار برای علم داده

کاربرد آمار برای علم دادهدر آمار ما با مجموعه داده هایی سر و کار داریم که ضروری ترین ورودی ما برای شروع فرآیند تحلیل و عمیق شدن در علم داده است.آمار و احتمال ابزار فهم و درک فضای عدم قطعیت می باشد و ارتباط سنجی بین داده ها یکی از کارکردهای مهم روش های آماری است . از اهداف اصلی این درس برای شروع حرکت در مسیر علم داده آشنایی با مفاهیم پایه ای در تئوری احتمال و توزیع های آماری ، به همراه چگونگی بررسی روابط آماری بین داده ها می باشد . دوره آموزش آمار برای علم داده برای چه کسانی مفید است؟ افراد علاقه مند به یادگیری مباحث حرفه ای علم داده از پایه تا پیشرفته افراد علاقه مند به مبحث آمار و یادگیری کاربرد آن در علم داده افراد علاقه مند به استفاده از علم داده برای تحلیل کسب و کار افراد علاقه مند به آشنایی با علوم جدید و گرایش آینده افراد در دنیااهداف آموزش آمار و...

کاربرد آمار برای علم داده


در آمار ما با مجموعه داده هایی سر و کار داریم که ضروری ترین ورودی ما برای شروع فرآیند تحلیل و عمیق شدن در علم داده است.

آمار و احتمال ابزار فهم و درک فضای عدم قطعیت می باشد و ارتباط سنجی بین داده ها یکی از کارکردهای مهم روش های آماری است . از اهداف اصلی این درس برای شروع حرکت در مسیر علم داده آشنایی با مفاهیم پایه ای در تئوری احتمال و توزیع های آماری ، به همراه چگونگی بررسی روابط آماری بین داده ها می باشد .

 

دوره آموزش آمار برای علم داده برای چه کسانی مفید است؟ • افراد علاقه مند به یادگیری مباحث حرفه ای علم داده از پایه تا پیشرفته

 • افراد علاقه مند به مبحث آمار و یادگیری کاربرد آن در علم داده

 • افراد علاقه مند به استفاده از علم داده برای تحلیل کسب و کار

 • افراد علاقه مند به آشنایی با علوم جدید و گرایش آینده افراد در دنیا


اهداف آموزش آمار و کاربرد آن در علم داده چیست؟


هدف از دوره آموزش آمار و کاربرد آن در علم داده، بررسی مفاهیم اولیه علم آمار و کاربرد علم آمار و نحوه تعامل با انواع داده های موجود در طبیعت می باشد.

 

ابزارهای مورد نیاز برای یادگیری • گوشی همراه هوشمند

 • لپ تاپ یا کامپیوتر


مزایا خرید دوره آمار در علم داده


در پایان ، بهتر است در دوره آمار شرکت کنید که بیشتر مهارت محور باشد و با تمارین مختلف ، علم شما را در این زمینه به چالش بکشد .

 

قسمت های آموزش آمار برای علم داده

1 - معرفی جایگاه علم آمار در علم داده ( Satistics_in_Data_science )

00:03:11


2 - آمار توصیفی و آمار استنباطی ( Descriptive_vs_Inferential)

00:03:02


3 - نمونه و جامعه ( Population_vs_Sample )

00:07:58


4 - انواع داده ( Sorts_of_Data )

00:04:09


5 - دیتای عددی و دسته ای ( Data_Types )

00:01:47


6 - مقیاس های اندازه گیری ( Levels_of_Measurement )

00:04:32


7 - نمودارها ( Common_Diagrams )

00:04:14


8 - معرفی سایت گپ مایندر ( GapMinder )

00:10:36


9 - جدول فراوانی ( Freqency_Table )

00:08:50


10 - نمودار میله ای ( Bar_Chart )

00:03:03


11 - نمودار دایره ای ( Pie_Chart )

00:02:42


12 - نمودار پارتو ( Pareto_Diagram )

00:08:43


13 - نمودارهای داده های عددی ( NumericalDiagram )

00:08:43


14 - نمودار داده های چندمتغیره ( Multivariatechartbar )

00:05:29


15 - نمودار پراکندگی ( Scatter_Plot )

00:03:24


16 - معرفی پایتون ( Python_Introduction )

00:05:47


17 - نمودارهای آماری در پایتون ( نمودارهای آماری در پایتون )

00:20:46


18 - شاخص های مرکزی ( Centeral_tendencies )

00:06:37


19 - چولگی ( Skewness )

00:02:20


20 - واریانس ( Variance )

00:05:39


21 - انحراف استاندارد ( standard_Deviation )

00:00:39


22 - ضریب تغییرات ( Coefficient_of_variation )

00:04:38


23 - کواریانس( Covariance )

00:04:35


24 - ضریب همبستگی ( Correlation_Coefficient )

00:03:12


25 - مثال عملیاتی آمار توصیفی ( Excel_Descriptive_Statistics )

00:33:23


26 - مثال عملیاتی آمار توصیفی در پایتون ( Python_Descriptive_Statistics )

00:12:48


27 - آمار استنباطی ( Inferential_Statistics )

00:07:55


28 - توزیع نرمال ( Normal_Distribution )

00:04:40


29 - نرمال استاندارد ( Standard_Normal_Distribution )

00:11:02


30 - قضیه حد مرکزی ( قضیه حد مرکزی )

00:03:59


31 - توزیع تی ( t_student )

00:04:05


32 - برآورد ( Estimate )

00:03:50


33 - بازه اطمینان با واریانس مشخص ( Confident_Interval_KnownVariance )

00:06:17


34 - بازه اطمینان با واریانس نامشخص ( Confident_Interval_UnKnownVariance )

00:02:33


35 - خطای حاشیه ای ( Margin of Error )

00:03:09


36 - بازه اطمینان دو جامعه وابسته ( Confident_Interval_Dep_Pop )

00:03:25


37 - بازه اطمینان دو جامعه مستقل ( Confident_Interval_InDep_Pop )

00:06:32


38 - آزمون فرض ( Hypothesis )

00:11:09


39 - ازمون فرض برای یک جامعه ( Hypothesis_testing_1pop )

00:07:37


40 - آزمون فرض برای دو جامعه ( Hypothesis_testing_2pop )

00:06:31


41 - مثال کاربردی آمار استنباطی ( Excel_Inferential_Statistics )

00:21:15


42 - معرفی منابع ( Final )

00:03:31

فایل پیوست آموزش آمار برای علم داده

آمار برای علم داده

---

سوالت را بپرس ...