Loading...
  • تعداد قسمت 92
  • مدت زمان 11:16:20
  • انتشار خرد 1403
  • آخرین ویرایش خرد 1403

1/3 تکمیل شده

30%
1 - C++ چیست؟

00:05:26

2 - چطور برنامه های سی پلاس پلاس سر هم می شوند؟

00:04:57

3 - محیط توسعه یکپارچه یا IDE چیست؟

00:03:46

4 - نصب برنامه CodeBlocks بر روی ویندوز

00:08:34

5 - نصب برنامه Dev-Cpp بر روی ویندوز

00:08:11

6 - تنظیمات کامپایلر CodeBlocks

00:12:31

7 - ساخت پروژه جدید در CodeBlocks

00:06:20

8 - 0-8 تعریف نقطه شروع برنامه

00:05:20

1/3 تکمیل شده

30%
1 - قواعد زبان C++

00:05:53

2 - نمایش یک متن ساده در خروجی

00:08:35

1/3 تکمیل شده

30%
1 - متغیر چیست؟

00:03:38

2 - تعریف متغیر و قواعد آن

00:06:32

3 - انواع متغیر ها و اندازه های آن

00:07:34

4 - مقادیر قابل پذیرش و بازه متغیرها

00:09:25

5 - گرفتن ورودی از کاربر و ذخیره آن در متغیر

00:03:46

6 - تعریف همزمان چند متغیر هم نوع

00:02:23

1/3 تکمیل شده

30%
1 - عملگرهای جبری

00:12:42

2 - عملگرهای مقایسه ای

00:06:09

3 - عملگرهای منطقی

00:06:50

4 - عملگرهای بیتی

00:18:40

5 - عملگرهای نسبی

00:05:33

6 - عملگر شرطی

00:03:46

1/3 تکمیل شده

30%
2 - 4-2 دستور switch case break برای تصمیم گیری

00:13:51

1/3 تکمیل شده

30%
1 - حلقه چیست؟

00:06:06

2 - حلقه while

00:06:18

3 - حلقه do while

00:03:26

4 - حلقه for

00:12:37

5 - دستور break برای شکست حلقه

00:06:05

6 - دستور continue برای پرش حلقه

00:02:33

7 - دستور goto

00:05:10

8 - حلقه های تو در تو

00:04:07

1/3 تکمیل شده

30%
1 - آرایه چیست؟

00:04:03

2 - تعریف آرایه در C

00:06:39

3 - استفاده از آرایه در عمل

00:06:15

4 - آرایه چند بعدی

00:11:54

5 - نکات کلیدی آرایه

00:03:22

1/3 تکمیل شده

30%
1 - مفهوم آدرس متغیر

00:07:57

2 - ماهیت اشاره‌گر و کاربرد آن

00:11:16

3 - حافظه پویا

00:15:29

4 - حافظه پویا و آرایه‌های چندبعدی

00:13:49

5 - کاربرد عملگرها در اشاره‌گرها

00:10:18

6 - رشته‌ها

00:10:27

1/3 تکمیل شده

30%
1 - مفهوم تابع

00:04:04

2 - چرا باید از توابع استفاده کنیم؟

00:03:17

3 - ساختار تابع در C

00:05:01

4 - قواعد تعریف تابع

00:04:18

5 - دستور return برای بازگشت مقدار از تابع

00:03:03

6 - تابع بدون مقدار بازگشتی

00:03:34

7 - پیاده‌سازی چند نمونه تابع در عمل

00:06:38

8 - پارامترهای پیش‌فرض

00:05:56

9 - فرابارگذاری تابع

00:07:08

10 - پارامترهای ارجاعی

00:09:11

11 - ارجاع با اشاره‌گرها

00:08:21

12 - تابع برخط

00:05:08

1/3 تکمیل شده

30%
1 - برنامه‌نویسی نوین و فلسفه اشیاء

00:08:34

2 - مفهوم کلاس class

00:03:41

3 - مفهوم عضو کلاس Class Member

00:02:42

4 - ساخت یک کلاس ساده در عمل

00:06:17

5 - مثلث شیءگرایی در برنامه‌نویسی

00:02:13

6 - مفهوم پنهان‌سازی داده یا کپسوله‌سازی Encapsulation

00:07:26

7 - تابع سازنده Constructor

00:07:56

8 - تابع نابودگر Destructor

00:07:37

1/3 تکمیل شده

30%
1 - حافظه پویا و اشیاء

00:18:18

2 - وراثت Inheritance

00:12:57

3 - تابع مجازی و چندریختی

00:08:06

4 - رفتار تابع سازنده و مخرب در کلاس‌های فرزند

00:06:50

5 - انتزاع Abstraction

00:03:35

6 - تابع مجازی محض Pure Virtual Function

00:02:04

7 - پیاده‌سازی کلاس انتزاعی Abstract Class

00:07:01

8 - تابع دوست Friend Function

00:05:49

9 - فرابارگذاری عملگر Operator Overloading

00:15:47

11 - عضو ایستای کلاس Static Member

00:11:03

1/3 تکمیل شده

30%
1 - قالب چیست؟ Template

00:05:10

2 - قالب تابع Function Template

00:04:30

3 - قالب کلاس Class Template

00:03:42

4 - ویژه‌سازی قالب Template Specialization

00:06:40

1/3 تکمیل شده

30%
2 - خواندن فایل برای بازیابی داده

00:06:41

1 - نوشتن فایل برای ذخیره داده

00:06:41

1/3 تکمیل شده

30%
1 - خطای زمان اجرا چیست؟ Exception

00:01:44

2 - گرفتن خطای زمان اجرا با try catch

00:06:57

3 - خطای عام Generic Exception

00:02:16

1/3 تکمیل شده

30%
1 - فایل سرایند چیست؟

00:07:28

2 - ساخت فایل سرایند و منبع

00:20:20

1/3 تکمیل شده

30%
1 - تصادفی‌سازی

00:12:22

2 - جدول اَسکی و کاراکترهای خاص

00:09:03

3 - عبارت‌های ثابت Constants

00:06:24

4 - کامنت‌گذاری Commenting

00:04:59

5 - فضای‌نام Namespace

00:18:25

6 - تابع system

00:04:48

1/3 تکمیل شده

30%
1 - سخن آخر و ادامه مسیر یادگیری

00:07:25

برچسب های محبوب

برچسب های محبوب

C++ چیست؟

  • 4.0/5.0
  • تعداد مهارتجو 2
  • آخرین ویرایش اسف 1401
  • انتشار مرد 1403

توضیحات

در این ویدیو، به بررسی دقیق و در عین حال، جامع زبان C++ و تاریخچه آن خواهیم پرداخت. در مورد استانداردها و ویراست های مختلف زبان C++ نیز صحبت خواهیم کرد.
در این ویدیو، به بررسی دقیق و در عین حال، جامع زبان C++ و تاریخچه آن خواهیم پرداخت. در مورد استانداردها و ویراست های مختلف زبان C++ نیز صحبت خواهیم کرد.

سوالت را بپرس ...